Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering, vergrijzing, schaarse grondstoffen en welvaartsziektes zijn enkele voorbeelden.Tegelijkertijd zijn structurele economische groei, een sterke concurrentiepositie en innovatie niet vanzelfsprekend. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van innovaties die oplossingen dichterbij moeten brengen. De belangrijke voorwaarde van dit onderzoek is dat het een maatschappelijk impact krijgt.

Deze kennisvalorisatie vereist verregaande samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. De opening van het loket ‘Societal Impact’  is het antwoord van ABN AMRO op de wens vanuit het hoger onderwijs. Het gaat daarbij om te versnellen door het  leggen van de juiste verbindingen tussen alle partijen vanuit ons sterk sectoraal netwerk .

Nederland telt 37 hogescholen en 18 universiteiten waar naast onderwijs onderzoek een kerntaak is. Wetenschappelijke inzichten zijn vaak een voedingsbodem voor innovatie en kunnen bijdragen aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Het proces om op basis van wetenschappelijk onderzoek maatschappelijke impact te creëren, noemen we kennisvalorisatieNaast onderzoek en onderwijs is kennisvalorisatie één van de taken van universiteiten en hogescholen. Dit jaar moet het hoger onderwijs aan het ministerie van OCW laten zien hoe zij de doorwerking van valorisatie gaan optimaliseren. De lat moet omhoog.

Valorisatiebeleid mist impact

Het ministerie introduceerde het valorisatiebeleid ruim tien jaar geleden. Toch wordt valorisatie nog altijd als moeilijk of zelfs ergerlijk ervaren. Het begrip wordt vaak geassocieerd met geld verdienen, wat niet aansluit bij de intrinsieke motivatie om onderzoek te doen. Dat valorisatie gaat om het delen van kennis, met een sterke focus op het realiseren van maatschappelijke impact. Dat dient de inzet te zijn van alle betrokken partijen. Bovendien beschikken onderzoekers en afgestudeerden over te weinig tools om hun inzichten volledig tot hun recht te laten komen. Zij worden aangespoord om (sociale) ondernemingen op te zetten of samen te werken met het bedrijfsleven, maar krijgen tijdens hun studie niet de vaardigheden mee die hiervoor van belang zijn. Hierdoor lijken onderzoekers en bedrijven soms een andere taal te spreken.

Samen sterk voor valorisatie

Maatschappelijke waardecreatie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven moeten hieronder samen de schouders zetten. Universiteiten en hogescholen moeten nog een slag moeten maken om de negatieve perceptie van valorisatie in positieve zin om te buigen. Kennisdeling is een wezenlijk onderdeel van wetenschap en de maatschappelijke impact die zij ermee kunnen bereiken en is een belangrijke drijfveer van onderzoekers. Om hieraan recht te doen, moet de term ‘valorisatie’ vervangen worden door (societal) impact. De enorme expertise en het delen van de allerlaatste wetenschappelijke inzichten door de kennisinstellingen bieden bedrijven en maatschappelijke organisaties veel kansen op het gebied van innovatie. Door samen op te trekken, profiteren organisaties van de nieuwste inzichten, dragen ze bij aan kennisontwikkeling en maken zij kennis met toekomstige werkzoekenden.

Open innovatie

Bedrijven zouden een aanspreekpunt voor wetenschappers moeten inrichten. Zeker omdat het bedrijfsleven kan meedenken met onderzoekers. Zo is het erg nuttig te weten met welke uitdagingen het bedrijfsleven wordt geconfronteerd en welke oplossingen al zijn beproefd. Zo kunnen bedrijven een sparringpartner zijn voor wetenschappers. Hiermee wordt open innovatie bereikt, waarbij kennis tussen onderzoeker, bedrijfsleven en maatschappij circuleert. Hierin is ook plaats voor een krachtige combinatie tussen universiteit en hogeschool waarin fundamenteel en toegepast onderzoek elkaar versterken. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen publieke, private en academische partijen is Netspar (Network for studies on pension, Aging and Retirement): een netwerk van academische partners en partners uit de pensioensector, inclusief de overheid, toezichthouders en sociale partners. Naast een financiële bijdrage leveren deze partners inhoudelijke bijdragen aan onderzoek en hebben zij een actieve rol in kennisdeling.

ABN AMRO opent loket ‘Societal Impact’

Ook ABN AMRO kan meer betekenen bij het tot stand komen van maatschappelijke impact. Tot nu toe is haar rol beperkt tot de rol als co-financier. Zo sponsort zij een leerstoel Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht en verstrekt zij risicodragende financiering vanuit het ABN AMRO Social Impact Fonds. Als  volgende stap stelt zij het loket Societal Impact open voor het hoger onderwijs. Het loket gaat zich richten op het leggen van intelligente verbindingen op het gebied van sectorexpertise, kennis en netwerk en zal zich sterk maken voor kenniscirculatie tussen onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappij. Het loket wordt ondergebracht bij de sector Public Sector Clients.

Valorisatie biedt kansen om samen oplossingen te creëren voor de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Natuurlijk blijft fundamenteel onderzoek zonder directe toepassing erg belangrijk en is dit de bron van innovatie en kennisontwikkeling. Ook hiervoor geldt dat kennisdeling en samenwerking kunnen leiden tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Auteur: Eric Zwaart